Warunki użytkowania aplikacji SELVE oraz SELVE Cloud

1. Dostawca

1.1. Dostawcą aplikacji SELVE oraz SELVE Cloud jest SELVE GmbH & Co. KG, Werdohler Landstr. 286, 58513 Lüdenscheid, info@selve.de (dalej zwany: SELVE).

2. Obowiązywanie warunków użytkowania

2.1. Pobierając i korzystając z aplikacji SELVE, wyrażają Państwo zgodę na obowiązywanie niniejszych warunków użytkowania. To samo obowiązuje w sytuacji, gdy zarejestrują się Państwo w chmurze SELVE Cloud i korzystają Państwo z usług chmury.

2.2. Postanowienia niniejszych warunków użytkowania obowiązują również dla wszelkich aktualizacji i ulepszeń udostępnianych przez SELVE oraz wszelkich aktualizacji oprogramowania, które zastępują i/lub uzupełniają aplikację SELVE i/lub SELVE Cloud.

3. Przedmiot umowy

3.1. Przedmiotem niniejszych warunków użytkowania jest przyznanie praw do użytkowania aplikacji SELVE w okresie obowiązywania umowy oraz warunki, pod którymi mogą Państwo korzystać z SELVE Cloud.

3.2. SELVE udostępnia Państwu do pobrania aplikację SELVE. W ramach aplikacji mogą Państwo również zarejestrować się w chmurze SELVE Cloud i korzystać z usług chmury.

3.3. Aktualizacje aplikacji SELVE i SELVE Cloud udostępniane będą przez SELVE wedle uznania. Może się zdarzyć, że nowe wersje nie będą zawierać wszystkich poprzednich funkcji i nie będą kompatybilne ze starszymi systemami operacyjnymi.

3.4. SELVE udostępnia Państwu usługi chmury w ramach SELVE Cloud. Korzystanie z tych usług wymaga dostępu do Internetu oraz zarejestrowania się używając swojej nazwy użytkownika i hasła.

4. Przyznanie praw

4.1. Otrzymują Państwo od SELVE niewyłączne, ograniczone czasowo do okresu obowiązywania niniejszej umowy, niezbywalne i nie podlegające udzielaniu dalszej licencji prawo korzystania z aplikacji SELVE. W szczególności nie są Państwo uprawnieni do zbywania, pożyczania, wynajmowania, przekazywania oraz udostępniania publicznie aplikacji SELVE.

4.2. Wykorzystywanie zgodnie z warunkami umowy obejmuje pobieranie, instalację oraz ładowanie, wyświetlanie i uruchamianie aplikacji SELVE.

4.3. Ponadto są Państwo uprawnieni do kopiowania, edytowania lub dekompilowania aplikacji SELVE jedynie wtedy, gdy jest to dopuszczalne prawnie i jedynie wtedy, gdy konieczne do tego informacje nie są udostępniane przez SELVE na życzenie.

4.4. W przypadku naruszenia któregoś z powyższych postanowień, wszelkie prawa użytkowania udzielone na podstawie niniejszej umowy przestają obowiązywać i automatycznie przechodzą z powrotem na SELVE. W takim przypadku mają Państwo obowiązek niezwłocznie i w pełnym zakresie zaprzestać użytkowania oprogramowania i usunąć wszelkie kopie aplikacji SELVE zainstalowane na swoich systemach.

5. Państwa obowiązki

5.1. Rejestrując się w SELVE Cloud, mają Państwo obowiązek utrzymywania w tajemnicy swojego hasła, aby uniknąć dostępu przez osoby niepowołane.

5.2. W przypadku, gdy dowiedzą się Państwo o niewłaściwym wykorzystywaniu swoich danych osobowych lub o lukach w zabezpieczeniach w aplikacji SELVE lub SELVE Cloud, mają Państwo obowiązek niezwłocznie poinformować o tym SELVE.

6. Wynagrodzenie

6.1. SELVE udostępnia Państwu aplikację SELVE bezpłatnie.

6.2. SELVE udostępnia Państwu bezpłatnie również usługi chmury w ramach SELVE Cloud.

7. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

7.1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7.2. Może ona zostać wypowiedziana przez SELVE lub przez Państwa w dowolnym momencie, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

7.3. Mogą Państwo wypowiedzieć umowę, odinstalowując aplikację SELVE. SELVE może wypowiedzieć umowę w formie tekstowej, np. poprzez wyświetlenie informacji na ekranie startowym aplikacji SELVE.

8. Odpowiedzialność

8.1. SELVE ponosi nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku działania umyślnego oraz rażącego zaniedbania, za narażenie na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, jak również w zakresie gwarancji udzielanej przez SELVE.

8.2. W przypadku nieumyślnego naruszenia obowiązku, który ma istotne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (obowiązek kardynalny), odpowiedzialność SELVE pod względem wysokości ograniczona jest do szkód, które są przewidywalne i typowe pod względem rodzaju przedmiotowej transakcji.

8.3. SELVE nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za początkowe wady, jeśli nie są spełnione warunki ust. 1, 2.

8.4. Wskazane powyżej ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje również w zakresie odpowiedzialności osobistej pracowników, przedstawicieli i organów licencjodawcy.

9. Pozostałe ustalenia

9.1. Kompensacja dozwolona jest jedynie w stosunku do bezspornych lub stwierdzonych prawomocnie roszczeń SELVE.

9.2. Nie mają zastosowania Państwa ogólne warunki handlowe.

9.3. Dla niniejszej umowy zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie, z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dn. 11.4.1980 r.

9.4. Strony są świadome, że oprogramowanie może podlegać ograniczeniom w zakresie eksportu i importu. W szczególności mogą występować wymogi dotyczące zezwoleń bądź korzystanie z oprogramowania lub związanych z nim technologii może podlegać ograniczeniom za granicą. Zobowiązują się Państwo do przestrzegania stosowanych przepisów w zakresie eksportu i importu Republiki Federalnej Niemiec, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak również innych właściwych przepisów. SELVE realizuje umowę pod warunkiem, że żadne przeszkody na podstawie krajowych i międzynarodowych przepisów prawa eksportu i importu ani żadne inne przepisy nie uniemożliwią wykonania umowy.

9.5. Miejscem spełnienia świadczenia jest miejscowość Lüdenscheid. Wyłączną właściwością miejscową sądu jest Lüdenscheid, o ile każda ze stron jest handlowcem lub osobą prawną prawa publicznego.

9.6. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej umowy będą nieskuteczne, zasadniczo nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.