Informacje dotyczące ochrony danych podczas korzystania z aplikacji SELVE i SELVE Cloud

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

SELVE GmbH & Co. KG, Werdohler Landstr. 286, 58513 Lüdenscheid, infoselvede

Nazwa i dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z naszym inspektorem danych osobowych, JURANDO GmbH, mogą się Państwo skontaktować pisząc na nasz adres z dopiskiem – Inspektor danych osobowych – lub pod adresem mailowym datenschutzselvede

Kategorie danych osobowych

Przy pobieraniu aplikacji SELVE do sklepu App-Store przekazywane są konieczne informacje, w szczególności nazwa użytkownika, adres e-mail i numer klienta Państwa konta, data i czas pobrania, informacje odnośnie płatności i indywidualny kod identyfikacyjny urządzenia. Nie mamy wpływu na gromadzenie tych danych i nie jesteśmy za to odpowiedzialni. Przetwarzamy dane jedynie wtedy, gdy jest to konieczne do pobrania aplikacji SELVE na Państwa urządzenie mobilne.

Jeśli korzystają Państwo z aplikacji SELVE bez łączenia się z SELVE Cloud, a więc wyłącznie w swojej sieci, nie są do nas przekazywane żadne dane. To samo dotyczy sytuacji, gdy korzystają Państwo z aplikacji wyłącznie SELVE wyłącznie w trybie demo.

Jeśli chcą Państwo sterować urządzeniami za pośrednictwem aplikacji SELVE również poza swoją siecią Wi-Fi, konieczne jest posiadanie konta w SELVE Cloud. Podczas tworzenia konta pobieramy Państwa adres mailowy jako nazwę użytkownika oraz w celu komunikacji z Państwem w przyszłości. Ponadto ustalają Państwo swoje indywidualne hasło, zgodnie z naszymi wytycznymi odnośnie haseł. Oprócz tego pobieramy Państwa adres IP przy każdym korzystaniu, jak również Państwa imię i nazwisko.

W chmurze SELVE Cloud dodatkowo zapisywany jest aktualny status urządzeń, którymi Państwo sterują.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane przetwarzane są w celu doprowadzenia do zawarcia umowy/realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO, aby umożliwić Państwu korzystanie z oferowanych usług.

Ponadto wykorzystujemy Państwa adres mailowy w celu przesyłania informacji/reklam do własnych celów, jak również do komunikacji z Państwem i odpowiedzi na Państwa pytania zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Na tej podstawie prawnej przetwarzamy również gromadzone przez nas dane techniczne, aby zapewnić prawidłowe działanie naszych produktów oraz móc zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo.

Okres przechowywania i kryteria określania okresu przechowywania

Gromadzone przez nas dane osobowe przechowywane są tak długo jak to konieczne, a następnie usuwane, o ile na mocy ustawy nie jesteśmy zobowiązani do ich dłuższego przechowywania, np. z uwagi na obowiązki przechowywania i dokumentowania wynikające z przepisów podatkowych i handlowych (kodeksu handlowego, kodeksu karnego lub ordynacji podatkowej) lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie danych wykraczające ponad to zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom, ew. kategoriom odbiorców niż wskazani poniżej:

  • podmioty przetwarzające

Chmurę SELVE Cloud obsługujemy zewnętrznie w Amazon Web Service Inc. (w skrócie: AWS). Sprzęt i oprogramowanie obsługiwane są w centrach danych tego operatora na terenie UE. Zawarliśmy z AWS umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych

Nie przekazujemy Państwa danych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym, jeśli nie korzystają Państwo z SELVE Cloud.

Jeśli korzystają Państwo z SELVE Cloud i Państwa dane przekazywane są państwom trzecim, zapewniamy, że dzieje się to z uwzględnieniem art. 44 nn. RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do:

  • otrzymywania informacji
  • żądania skorygowania danych
  • żądania usunięcia danych
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych
  • umożliwienia przenoszenia danych
  • złożenia skargi do organu nadzoru
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które następuje na podstawie uzasadnionych interesów
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie narusza zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej wycofaniem